POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Posted in: Uncategorized- May 31, 2012

Republika Srbija
Projekat podrške inovacijama u Srbiji
Broj donacije: TF011257
Nabavka i održavanje softvera za finansijsko upravljanje
Ref.Br: RoS-ISP-TF011257-G-NCB-017

1. Ovaj poziv za dostavljanje ponuda sledi Opšti oglas o nabavkama za ovaj projekat, koji je objavljen na UNDB on-line 15. avgusta 2011. godine.

2. Republika Srbija je primila sredstva donacije u vrednosti od € 8.4 milionа koja se finаnsirаju kroz predpristupne fondove Evropske unije (IPA), a sprovode u sаrаdnji sа Svetskom bаnkom (Banka) i namerava da deo pomenutih sredstava ove donacije upotrebi za finansiranje Ugovora za nabavku i održavanje softvera za finansijsko upravljanje. Tender će se sprovesti u skladu sa važećim pravilima i procedurama Svetske banke.

3. Shodno tome, Fond za Inovacionu delatnost, poziva sve podobne i kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene  ponude za Nabavku i održavanje  softvera za finansijsko upravljanje. Rok isporuke je 90 dana (najranije), odnosno 120 dana (najkasnije).

4. Tender će se sprovesti prema procedurama za Nacionalno javno nadmetanje (NCB) definisano u Smernicama Svetske banke: „Smernice za nabavku dobara, radova i ne-konsultantskih usluga zajmoprimaca Svetske banke pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i donacijama“ iz januara 2011. godine (u daljem tekstu: Smernice za nabavku).

5. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti više informacija i pregledati tendersku dokumentciju u Fondu za inovacionu delatnost, na dole navedenoj adresi u vremenu od 09.00 do 15.00 časova (po lokalnom vremenu).

Kontakt osoba: Milena Kostadinović, Program Manager & Procurement Specialist

6. Kvalifikacioni kriterijumi uključuju sledeće:

(a) Iskustvo i Tehnički kapacitet

Ponuđač je dužan da dostavi dokumentaciju kao pisani dokaz da ispunjava sledeće zahteve koji se odnose na iskustvo:

Realizacija najmanje jednog (1) suštinski sličnog softvera, definisanog u Tehničkoj Specifikaciji, u prethodne tri (3) godine (2009-2011).  Ponuđač je dužan da navede vrstu, količinu i ukupnu vrednost svake takve isporuke.

(b) Minimalni broj godina poslovne delatnosti u pružanju rešenja u inoformacionim tehnologijama: 5 godina.

7. Kompletnu tendersku dokumentaciju, na engleskom jeziku, zainteresovani ponuđači mogu otkupiti/podići nakon podnošenja pismenog zahteva, upućenog na dole navedenu adresu i po uplaćenom iznosu od EUR 100,00 ili u dinarskoj protivvrednosti (RSD). Ovaj iznos se neće refundirati.

Način plaćanja je na:

1. EUR račun

Name and address of the bank:

MT 103 (Customer  transfer/Single Customer Transfer)

Intermediary Bank: DEUTSCHE BANK AG

Frankfurt am MAIN

SWIFT code:              DEUTDEFF

Beneficiary’s Bank: /EUR 9362609 10

PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD

SWIFT code:              PBBBRSBG

Beneficiary: Innovation Fund

IBAN:  RS35255007080000186052

sa naznakom: uplata za Tender Ref. Br: RoS-ISP-TF011257-G-NCB-017

ili

2. RSD račun

Naziv i adresa banke: PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD,

Bulevar Kralja Aleksandra 70, Beograd

Br. računa: 255-8182-64

sa naznakom: uplata za Tender Ref. Br: RoS-ISP-TF011257-G-NCB-017

Prilikom uplate, primenjivaće se prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan uplate.

Ponuđači mogu direktno preuzeti Tendersku dokumentaciju na dole navedenu adresu.

8.  Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije do 02. jula 2012 godine. do 14.00 časova (po lokalnom vremenu). Elektronski dostavljene ponude se neće uzimati u razmatranje. Sve zakasnele ponude će biti odbijene. Ponude će se otvarati u prisustvu predstavnika ponuđača na dole navedenoj adresi dana  02. jula 2012. godine u 14.00 časova (po lokalnom vremenu).  Sve ponude će pratiti osiguranje ponude (garancija za ozbiljnost ponude) u iznosu od EUR 2.700,00 ili ekvivalentna suma u konvertibilnoj valuti.

9. Adresa za dostavu ponuda:

Fond za inovacionu delatnosti

Makenzijeva 24, VI sprat

11 000 Beograd

Republika Srbija

Tel. +381 11 655 56 96

Fax. +381 11 240 03 48

E-mail: milena.kostadinovic@inovacionifond.rs

Za: Milena Kostadinović, Program Manager & Procurement Specialist